Siirry pääsisältöön

Energian tuotanto Suomessa

Uusiutuvaa energiaa ovat esim. aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö. Bioenergiaa taas ovat puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu sekä kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. 

Energiantuotannon ympäristövaikutukset 

Energiantuotannosta aiheutuu lähes aina ympäristövaikutuksia. Niitä syntyy tuotantoketjun eri vaiheissa, polttoaineiden hankinnassa, jalostuksessa, varastoinnissa, kuljetuksessa, varsinaisessa energian tuotantoprosessissa sekä jätteiden käsittelyssä.  Energiantuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa ilmastonmuutos, happamoituminen, vesistöihin kohdistuvat vaikutukset sekä jätteiden syntyminen.  

Kaukolämpö energialähteittäin 2019

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa. Noin puolet Suomen lämmitysenergiasta tuotetaan kaukolämmöllä. Kaukolämpöverkko on kaikkiaan 166 Suomen kunnassa.   Kaukolämpöä tuotetaan yhteistuotantolaitoksissa sekä erillisissä lämpölaitoksissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa voidaan ottaa talteen turbiineissa sähköntuotannon yhteydessä syntyvä hukkalämpö. Yhteistuotanto on energiatehokas tapa tuottaa energiaa, ja sen osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. 

Sähköntuotanto energilähteittäin 2019

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu ja puupolttoaineet. Tuulivoiman osuus on vielä varsin pieni, mutta se on kasvanut selvästi viime vuosina. 

Vesivoiman osuus on n. 20 % kotimaisesta sähköntuotannosta. Sen käytettävyys on varmaa ja tuotanto päästötöntä. Vesivoima on ainoa tuotanto- ja varastointimuoto, joka pystyy tarjoamaan joustoa kaikilla aikajänteillä sekunneista vuositasolle. 

Sähkön alkuperä ja ympäristövaikutukset

Lain mukaan sähkön myyjien pitää ilmoittaa sähkölaskuissa ja markkinointimateriaaleissa tietoja, jotka koskevat niiden myymän sähkön energialähteitä. Sähkön tuoteselosteessa on kerrottava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytetyt energialähteet sekä niiden osuudet. Energialähteiden lisäksi myyjän on annettava tietoja hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrästä. Nämä tiedot löytyvät lähtökohtaisesti myyjän www-sivuilta. 

Energian käytöllä on ilmaston lämpenemisen lisäksi muita suuria ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi happamat sateet, ilmanlaadun heikkeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen johtuvat paljolti fossiilisen energian käytöstä. 

Tehokkaimmin asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia voidaan pienentää ja siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön.